logoooo

بحران در کسب وکار کارآفرینان
محمدحسین روشنک
بیانات حکیمانه امروز مقام معظم رهبر کادر درمانی
کشــور را درجایگاه افسران و ســربازان خط مقدم
جبهه مبارزه با دشمن قرارداد.
در یادداشــت مورخه 1398/12/10 باتوجه به شیوع
ویــروس کرونا بــه عنوان خادمین مــردم به چند
مطلب پرداخته شد که خوشبختانه دوستان توانمند
قلم بدســت در رسانه ها و فضای مجازی به خوبی
به آن پرداختند. در این یادداشــت برآنانیم چند پیشنهاد و تقاضا را در جنگ با کرونا به خود ، مردم و مقام معظم رهبری و مســئولین نظــام تقدیم کنیم .مبارزه با کرونا
را واقعا جنگ بدانیم که میدانیم ، افراد حاضر در این جنگ را ســربازان، افســران و ایثارگر بشناســید که میشناســیم. اگر چه در این جنگ به توفیق پروردگار متعال و عنایت معصومین با کمترین شهید بر دشمن پیروز خواهیم شد اما ضمن درخواست از
پروردگار متعال برای حفظ این ایثارگران، از آنجا که کادر درمانی همچون رزمندگان دفاع مقدس داوطلبانه و مطلع از خطرات در این نبرد مشــارکت دارند، از مقام معظم کل قوا و فرمانده بزرگ مردم ایران اســامی تقاضا داریم چنانچه ســرباز یا افسری از کادر درمانی که در راه مبارزه با دشــمن که همان کرونا است جان به جان آفرین تقدیم کرد در زمره شهدا محسوب شود.
همانگونه که در یادداشت قبل به خود تذکر دادیم و از مردم جامعه تقاضا کردیم که در این شــرایط بیش ازپیش با هم مهربان باشیم و با تهیه نیاز مواد مبارزه با کرونا، بــه صورت روزانه که کارخانه ها در حال تولید آنها هســتند اجازه دهیم همه مردم به این ســاح ها دسترسی داشته باشند، حتما همه میدانیم این مبارزه را با کمک به یکدیگر میتوانیم با پیروزی به پایان برسانیم.
مســئولین و مردم در مبارزه با ستون پنجم که اقدام به احتکار سالح های مبارزه با دشمن که همان کرونا است می کنند، چون دشمن رفتار خواهند نمود و هیچ گذشتی
اعمال نخواهند کرد و اگر الزم شد در انزار مردم به حساب آنها رسیدگی می کنند.
کارآفرینان بســیاری در فضای کســب و کار این روزها با بحران و خسارت سنگین مواجه هســتند، حتما متولیان دولتی نهادها، ســازمان ها و بانک ها با درک شرایط
موجود تا آنجا که ممکن اســت به تالشگران اشتغال آفرین کمک می کنند تا از این جنگ نیز چون دفاع مقدس با موفقیت عبور کنیم.کارآفرینان و سرمایه گذاران که به خوبی میدانند در پایان ســال و دوران مبارزه با دشمن، تامین نیازهای مردم اهمیت بســیار دارد و با فعال نگاه داشتن بنگاه خود تالش دارند بیشترین نیازهای جامعه را تامین و بیش از گذشته مراقب کارگران که اعضای خانواده آنها هستند بوده و با وجود
همه مشــکالت حقوق و دستمزد آنها را حتی با حساسیتی بیش از شرایط معمول، به موقع پرداخت می کنند و هیچگونه تعدیل نیرو نخواهند نداشــت. کارآفرینان همانند ملکه های کندوی زنبور عسل که حافظ کندوی خود هستند، به خوبی میدانند حفظ
بنگاه در این شــرایط اصل مبارزه با دشمن است، حتما دعای کارگران دور کننده بال از جامعه به ویژه کار آفرینان خواهد بود .

جبهه مردمی »مشهد برای همه«

 

روزنامه صبح امروز

14 اسفند 1398

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

اشتراک گذاری مطلب

نوشته های مرتبط