آثار تحولات اخير بر اقتصاد خراسان

آثار تحولات اخير بر اقتصاد خراسان

image_pdfساخت پی دی اف مطالبimage_printچاپ مطالب

دنیای اقتصاد- ترور سردارشهید قاسم سلیمانی و
واکنش‌های جهانی ومنطقه ای به آن باعث شده تا نظرات وکارشناسی های مختلفی از وضعیت پیش روی اقتصاد ایران مطرح شود. اماآنچه اقتصاد خراسان رضوی را متاثر از این موضوع می‌کند، واکنش کشورهای هم مرز با این استان و انتقام سخت و احساسی است که در مردم مناطق میزبان
پایگاه‌های آمریکایی از جمله افغانستان به وجود آورد. از جمله این واکنش‌ها ابراز همدردی گروه‌های افغانستانی ازجمله طالبان بود که برخی کارشناسان معتقدند این موضوع بر امنیت راه‌ها وبازرگانان ایرانی در آینده و متعاقب
آن علاقه مندی مردم افغانستان به کالاهای ایرانی اثرگذار خواهدبود.
در این باره پای صحبتهای محمدحسین روشنک
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد که سابقه
خدمت در ســپاه پاسداران و همرزمی با شهید
شوشتری را دارد، نشستیم؛ او میگوید: مردم دو
کشور به یکدیگر علاقه و نیاز دارند و از هم دفاع
میکنند و در کنار هم خواهند بود و ترور ســردار سلیمانی قطعا همدلــی بین مردم را افزایش داده و بر مراودات اقتصادی هم آثار مثبتی میگذارد.
وی خاطرنشان میکند: اگر دولت این کشور اجازه دهد، یقینا تمام مردم افغانستان از جمله طالبان که آنها هم مسلمانان افغانستانند و در آنجا زندگی میکنند، تمایل دارند که بازارشان با بازار جمهوری اسالمی همکاری کند اما از شواهد پیداست که دولت تحت حمایت امریکا در افغانستان اجازه اینکار را نمیدهد.
با وجود اتفاقات اخیر، اقتصاد ایران و خراسان تنزلی نخواهد داشت
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به آثار شهادت سردار سلیمانی بر اقتصاد ایران اشاره و اظهار میکند: اقتصاد ما به مرز داشته های مقاومتی رسیده و متکی به خود است؛ لذا حتی اگر هم جنگ بشود که امیدوارم این اتفاق نیفتد، وضعیت اقتصاد ایران و خراسان پایینتر
از این حد نخواهد بود.
روشنک معتقد است: این اتفاق تاثیر منفی بر اقتصاد ایران نخواهد
گذاشت این حوادث تاثیری بر واردات، صادرات، تولید، تبادالت ارز و اقتصاد ما نخواهد داشت. ما امروز هیچ وابستگی به توانهای خارجی مثل درآمد حاصل از فروش نفت نداریم، صادرات ما به کشورهایی
انجام میشود که در صورت بروز جنگ باز هم روند آن ادامه می یابد و واردات هم از نقاطی که الان انجام میشــود، تداوم خواهد داشت. ارز را هم به مانند الان میتوانیم خارج کنیم؛ بنابراین این اتفاقات تاثیر منفی بر اقتصاد ما ندارد.
وی معتقد است مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی تاثیری مثبت بر اقتصاد کشور خواهد داشت؛ روشنک میگوید: از این جهت که مردم در این مراســم وفاق ملــی را درک کردند و جهان حضور مردم در دفاع از نظام جمهوری اســامی و ســربازان وطن را به
چشم خود دید. جنبه مثبت بدرقه سردار سلیمانی بسیار اثرگذار است و خیلی ها که میترسیدند و حاضر به سرمایه گذاری در ایران نبودند، بعد از این حضور میلیونی، با تمام وجود به میدان آمدند.
در بدرقه شــهید سلیمانی دنیا و مردم ایران یقین کردند که این نظام و انقالب متکی به خود است و مردم نظام و انقالب را دوست دارند و با وجود همه سختیها پای ان هستند و این اعتماد، اقتصاد را رونق میدهد.

0 دیدگاه